Beneficiarii POSDRU vor putea primi bani in avans

Cea mai importanta modificare adusa de Ordonanta 19/2008 – publicata in Monitorul Oficial partea I, nr. 559/24.07.2008 – vizeaza acordarea prefinantarii atât la începutul, cât şi pe parcursul derulării proiectelor, dar doar pentru beneficiarii POSDRU; din aceste sume se pot plăti inclusiv facturile de avans, conform prevederilor legale.

O alta modificare importanta are in vedere includerea alaturi de APL si ONG-uri si a Institutiilor de cult ca beneficiare a rambursarii de TVA.

Prefinanţarea reprezinta sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.

Sursa:  stiriong.ro

 

Ordonanţă nr. 19/2008 din 16/07/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 24/07/2008

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

 

In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), literele b), d), e), h), n), o) şi s) se abrogă.

2. La articolul 1 alineatul (2), literele f), i), k), m) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„f) Unitate de plată – structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale, precum şi către contractori a sumelor aferente finanţării proiectelor de asistenţă tehnică, după caz;

………………………………………………………………………………………………………

i) prefinanţare – sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor;

………………………………………………………………………………………………………

k) cofinanţare publică – sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, precum şi alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, pentru finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale;

………………………………………………………………………………………………………

m) cheltuieli eligibile – cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare;

………………………………………………………………………………………………………

p) contribuţia publică naţională – totalul fondurilor publice cheltuite în cadrul implementării programelor operaţionale, format din cofinanţarea publică şi cheltuieli publice, altele decât cele eligibile.”

3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Termenii program operaţional, Autoritate de management, Organism intermediar, obiectivul convergenţă au înţelesurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006.”

4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. – Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de certificare şi plată, este autorizat să asigure gestionarea financiară a fondurilor reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă sub forma instrumentelor structurale, primită de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, a fondurilor publice reprezentând prefinanţarea, cofinanţarea din fonduri alocate de la bugetul de stat, aferentă instrumentelor structurale, şi a sumelor pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale.”

5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Creditele bugetare aferente instrumentelor structurale, stabilite pe baza Cadrului strategic naţional de referinţă şi a programelor operaţionale aprobate de Comisia Europeană, au caracter previzional şi se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management, respectiv în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în calitate de Autoritate de certificare şi plată.”

6. La articolul 5 punctul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) sumele pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale.”

7. La articolul 5, punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2. În bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în calitate de beneficiar, pentru sumele necesare asigurării cofinanţării locale, finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, aferente implementării proiectelor proprii;

3. În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, pentru:

a) sumele necesare finanţării cheltuielilor eligibile pentru proiectele propuse în cadrul axelor prioritare de asistenţă tehnică din programele operaţionale, în cazul proiectelor în care Autoritatea de management, respectiv organismele intermediare care nu sunt ordonatori principali/secundari de credite au calitatea de beneficiar, precum şi pentru sumele necesare finanţării cheltuielilor eligibile pentru proiectele propuse în cadrul Programului operaţional „Asistenţă tehnică”, în cazul proiectelor în care Autoritatea de management are calitatea de beneficiar;

b) sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care aceştia au calitatea de beneficiar pentru proiectele de asistenţă tehnică, în cazul în care organismele intermediare, care nu sunt ordonatori principali/secundari de credite, au calitatea de beneficiar pentru proiectele propuse în cadrul axelor prioritare de asistenţă tehnică din programele operaţionale, precum şi în cazul în care beneficiarii sunt entităţi din sectorul public cărora li se alocă finanţări de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite, în condiţiile legii;

c) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului general consolidat ca urmare a unor nereguli definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv majorările de întârziere, ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari.”

8. La articolul 5, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 4, 5 şi 6, cu următorul cuprins:

„4. În bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional „Asistenţă tehnică”, pentru:

a) sumele necesare finanţării cheltuielilor eligibile pentru proiectele propuse în cadrul Programului operaţional „Asistenţă tehnică”, în cazul proiectelor în care Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, direcţiile/serviciile din cadrul acesteia şi Autoritatea de certificare şi plată au calitatea de beneficiar;

b) sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, direcţiile/serviciile din cadrul acesteia şi Autoritatea de certificare şi plată au calitatea de beneficiar;

c) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului general consolidat ca urmare a unor nereguli definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv majorările de întârziere, ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari.

5. În bugetele ordonatorilor principali/secundari de credite cu rol de organism intermediar, pentru sumele necesare finanţării proiectelor propuse în cadrul Programului operaţional „Asistenţă tehnică” sau în cadrul axelor prioritare de asistenţă tehnică din programele operaţionale în care organismul intermediar are calitatea de beneficiar.

6. În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetului asigurărilor pentru şomaj, pentru sumele necesare pregătirii şi implementării corespunzătoare a proiectelor proprii, inclusiv asigurarea cofinanţării proprii şi finanţarea altor cheltuieli decât cele eligibile.”

9. Articolul 6 se abrogă.

10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. – Propunerile de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 5 pct. 2 şi 6 se stabilesc pe baza proiectelor aprobate şi/sau a estimării cuantumurilor proiectelor ce urmează a se aproba pentru finanţare în cadrul programelor operaţionale.”

11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. – Alocarea sumelor prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c) şi la art. 5 pct. 4 lit. c) pentru plata sumelor necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului general consolidat, inclusiv majorările de întârziere, ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, în bugetele ordonatorilor principali de credite, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii.”

12. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Sumele prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. e) se acordă, prin plată directă sau plată indirectă, următorilor beneficiari: autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate sau în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., instituţii de cult şi structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, precum şi societăţi comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesională, care desfăşoară numai activităţi scutite de taxa pe valoare adăugată, fără drept de deducere, conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Această prevedere nu se aplică altor beneficiari.”

13. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Sumele restituite pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, se acordă numai cu condiţia nedepăşirii intensităţii maxime admise a ajutorului de stat, pentru categoriile de beneficiari prevăzuţi la alin. (3), care beneficiază atât de ajutor de stat, cât şi de restituirea taxei pe valoarea adăugată.

(5) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia să informeze Agenţia Naţională de Administrare Fiscală referitor la sumele primite pentru acoperirea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale.”

14. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Creditele bugetare aprobate potrivit art. 7 şi neutilizate ca urmare a neaprobării proiectelor se redistribuie la propunerea ordonatorilor de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetului asigurărilor pentru şomaj, primarilor şi conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, după caz, formulată în condiţiile legii, pe bază de justificări temeinic fundamentate.

(2) Disponibilităţile din fondurile aferente instrumentelor structurale şi din fondurile publice destinate finanţării/ cofinanţării/prefinanţării, rămase în conturile Autorităţii de certificare şi plată, unităţilor de plată, organismelor intermediare, altor ordonatori de credite beneficiari în cadrul proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local ori judeţean la sfârşitul anului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.”

15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. – Sumele prevăzute la art. 5 pct. 3 lit. c) şi la art. 5 pct. 4 lit. c), care se recuperează în cursul aceluiaşi an bugetar în care au fost plătite, reîntregesc plăţile de casă şi creditele bugetare aferente bugetului din care au fost acordate, iar cele recuperate în anii următori se fac venit la bugetul de stat.”

16. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Scopul acordării prefinanţării este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor, cu excepţia proiectelor finanţate din Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, pentru care prefinanţarea poate fi acordată beneficiarilor atât la începutul, cât şi pe parcursul derulării proiectelor; din aceste sume se pot plăti inclusiv facturile de avans, conform prevederilor legale.”

17. La articolul 16, după alineatul (5) se introduc şase noi alineate, alineatele (6)-(11), cu următorul cuprins:

„(6) Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor este responsabilă de recuperarea sumelor pe care Comisia Europeană le-a diminuat din plăţile din instrumente structurale efectuate către Autoritatea de certificare şi plată, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de către autorităţile române.

(7) Autoritatea de certificare şi plată recuperează sumele compensate de Comisia Europeană de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Proiectele derulate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale sunt considerate acţiuni multianuale.

(9) În cazul plăţilor directe, ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management efectuează angajarea şi lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale, Autoritatea de certificare şi plată urmând să efectueze ordonanţarea şi plata acestora.

(10) În cazul plăţilor indirecte, Autorităţile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale.

(11) În cazul plăţilor directe, autorităţile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile Autorităţii de certificare şi plată şi cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de certificare şi plată, pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale.”

18. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. – Sumele necesare finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile aferente implementării proiectelor proprii sunt asigurate de către beneficiari din surse proprii, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. e), la art. 5 pct. 3 lit. b) şi la art. 5 pct. 4 lit. b).”

19. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

„Art. 181. – Fondurile Facilităţii de tranziţie reglementate prin Memorandumul de înţelegere dintre România şi Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilităţii de tranziţie, aprobat spre publicare prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.849/2007, sunt gestionate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare.”

20. În tot cuprinsul ordonanţei, sintagma „contribuţie naţională” se înlocuieşte cu sintagma „contribuţie publică naţională”.

21. În tot cuprinsul ordonanţei, denumirea „Ministerul Finanţelor Publice” se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Economiei şi Finanţelor”; sintagma „ministrul finanţelor publice” se înlocuieşte cu sintagma „ministrul economiei şi finanţelor”.

Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, se aprobă modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007.

Art. III. – Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s